ویژگی های محصول

  • تعداد ابزار: 7
  • نوع چاقو: کارتی
  • تعداد عملکرد: 7