ویژگی های محصول:

  • تعداد ابزار: 1
  • نوع چاقو: دسته دار
  • تعداد عملکرد: 1